ไอแบบไหนควรพบแพทย์

ไอแบบไหนควรพบแพทย์

อาการไอ แบ่งตามระยะเวลาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. ไอเฉียบพลัน (Acute Cough) มีอาการไอน้อยกว่า 3 สัปดาห์
 2. ไอกึ่งเฉียบพลัน (Subacute Cough) มีอาการไอตั้งแต่ 3-8 สัปดาห์
 3. ไอเรื้อรัง (Chronic Cough) มีอาการไอต่อเนื่องมากกว่า 8 สัปดาห์

หากมีอาการไอเรื้อรังควรพบแพทย์ เมื่อมีอาการร่วมดังต่อไปนี้

 1. ไอเป็นเลือด หรือไอมีเสมหะปนเลือด
 2. เสียงแหบ
 3. มิใช้
 4. น้ำหนักลด
 5. มีอาการหอบเหนื่อยโดยเฉพาะขณะพัก
 6. มีประวัติป่วยเป็นโรคปอดอักเสบบ่อย ๆ
 7. กลืนลำบากหรือกลืนแล้วรู้สึกเจ็บ
 8. มีอาการสำลัก

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยที่มีอาการไอต่อเนื่องตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป ร่วมกับอาการร่วมอื่น ๆ หรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์เพื่อรับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เอกซรย์ปอดเพื่อการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสารน์