โอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกัน 2 สายพันธุ์มีมากแค่ไหน?

โอกาสในการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกัน 2 สายพันธุ์มีมากแค่ไหน?
  1. หากได้รับเชื้อโควิด-19 2 สายพันธุ์เข้าไป ในระยะเวลาเดียวกัน สามารถติดเชื้อพร้อมกันทั้ง 2 สายพันธุ์ได้ แต่มีโอกาสเกิดน้อย
  2. ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากพอที่จะสรุปได้ว่า การติดเชื้อพร้อมกัน 2 สายพันธุ์มีความรุนแรงมากกว่าติดเชื้อสายพันธุ์เดียวหรือไม่
  3. การติดเชื้อพร้อมกัน 2 สายพันธุ์ อาจนำไปสู่การเกิดไวรัสกลายพันธุ์ได้
  4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ จะช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัส
  5. หลังฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมืออย่างเคร่งครัด

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล