การดูแลตนเองในช่วงโควิด-19 ของสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การดูแลตนเองในช่วงโควิด-19 ของสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
  1. สตรีตั้งครรภ์ควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายใต้คำแนะนำจากแพทย์
  2. สังเกตอาการป่วยของตนเองอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำและรับประทานอาหารปรุงสุก
  3. แยกของใช้ส่วนตัวกับสมาชิกในบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
  4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เพื่อป้องกันละอองฝอยที่แพร่กระจายจากผู้ป่วย
  5. หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด
  6. พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถปรึกษาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
  7. ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว ทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบภายในบ้าน
  8. มารดาควรให้นมบุตรอย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจากในน้ำนมมีสารอาหารที่จำเป็น มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต และมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะทำให้น้ำนมมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ที่สามารถส่งต่อไปยังบุตรได้
  9. ควรล้างมือก่อนสัมผัสทารก กรณีที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 ควรสวมหน้ากากอนามัยและหากมีอาการไอหรือจามโดนบริเวณทรวงอก ควรล้างทำความสะอาดบริเวณเต้านมก่อนให้นมบุตร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา