ดูแลสุขภาพใจ ก่อนที่ไฟจะ Burnout

ดูแลสุขภาพใจ ก่อนที่ไฟจะ Burnout

Burnout เป็นภาวะทางจิตใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในปัจจุบัน

มักเป็นผลกระทบจากการขาดสมดุลชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) ร่วมกับสภาพแวดล้อมความเครียด การทำงานที่กดดัน ไม่มีเวลาผ่อนคลาย พร้อมทั้งยังขาดแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมด้วย

สังเกตอาการ Burnout

 • อาการทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อย รู้สึก
  อ่อนล้าตลอดเวลา นอนไม่หลับ ความอยากอาหารลดลง
 • อาการทางใจ เช่น หงุดหงิดง่าย รู้สึกล้มเหลว ไม่มีแรงจูงใจ
  ในการทำงาน รู้สึกลบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อ
  ลูกค้า/ผู้มารับบริการ ขาดสมาธิหรือความคิดสร้างสรรค์
  ปลีกตัวออกจากสังคม ขาดงาน หรือไม่รับผิดชอบ

ปรับพฤติกรรมง่าย ๆ ป้องกันใจ Burnout

 • หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม
  ของตนเอง
 • นอนพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ทบทวนลำดับความสำคัญงานรวมถึงตั้งขอบเขตในการ
  ทำงาน
 • แบ่งเวลาทำในสิ่งที่ชอบเพื่อคลายความเครียด
 • จัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อลดสิ่งที่
  อาจกระตุ้นความเครียด
 • สร้างสมดุลให้ชีวิตการทำงาน
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติกับงาน พร้อมทั้งมองหาคุณค่าในงานที่
  ทำ
 • ลดการใช้เวลากับคนที่ทำให้รู้สึกไม่ดีหรืออึดอัด
 • ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เพิ่มสังคมทั้งในและนอกที่
  ทำงาน
 • ปรึกษาผู้ที่วางใจได้เพื่อระบายความทุกข์ในใจเป็นระยะ

ข้อมูลโดย : ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ข้อมูล ณ วันที่ : 23 มีนาคม 2567