หยุดการแพร่กระจายและรับเชื้อโควิด-19

หยุดการแพร่กระจายและรับเชื้อโควิด-19

การป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

  • ล้างมือให้สะอาดทันที หลังสัมผัสสารคัดหลั่งของร่างกาย เช่น ขยี้ตา จาม สัมผัสจมูก สั่งน้ำมูก หรือไอ
  • ควรฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ไปยังสิ่งของหรือจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ก่อนและหลังการสัมผัส

การป้องกันการรับเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้อื่น

  • รับประทานอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ไม่รับประทานร่วมกับผู้อื่น
  • หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม หากมีความจำเป็น การรวมกลุ่มในสถานที่เปิดหรือการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ สามารถช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้
  • สวมหน้ากากอนามัยให้กระชับใบหน้า ครอบคลุมทั้งจมูกและปากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
  • เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดหรือแออัด หากมีความจำเป็น เช่น การโดยสารขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือเป็นประจำ
  • อยู่บ้านเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโควิด-19
  • ล้างมือเป็นประจำ และทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ
  • เมื่อกลับถึงบ้าน ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  • ควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่กลับถึงบ้าน ก่อนสัมผัสสิ่งของหรือคนในบ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วศิน เลาหวินิจ