ขั้นตอนการรักษามะเร็งในเด็กด้วยรังสี

ขั้นตอนการรักษามะเร็งในเด็กด้วยรังสี
 1. การจำลองการฉายรังสี
  เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะให้การรักษา
 2. การทำอุปกรณ์ยึดตรึง
  เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง และช่วยให้มีความแม่นยำในการฉายรังสีให้กับผู้ป่วย
 3. การดมยาสลบหรือทำให้หลับ
  อาจมีความจำเป็นต้องใช้ในเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งได้โดยลำพังระหว่างการฉายรังสี
 4. การวางแผนการฉายรังสีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  เพื่อกำหนดเทคนิคการฉายรังสีที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
 5. การฉายรังสี
  การฉายรังสีจะต้องทำต่อเนื่องทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ วันละประมาณ 15 – 30 นาที โดยระยะเวลาการฉายรังสีทั้งหมด 10 – 30 ครั้งใน 2 – 6 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิดของโรคที่ทำการรักษาทั้งนี้ผู้ป่วยจะไม่ได้รับความเจ็บปวดใดระหว่างการรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสิวิทยา