ป้องกันและชะลอภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงวัย

ป้องกันและชะลอภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงวัย
  1. บริโภคโปรตีนให้เพียงพอ
    บริโภคอาหารที่มีโปรตีน เฉลี่ย 1 – 1.2 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
  2. ออกกำลังกาย
    นอกจากการออกกำลังแบบแอโรบิคแล้ว ควรออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 2 – 3 วัน/สัปดาห์ เช่น โยคะ รำมวยจีน การออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด ท่ากายบริหาร สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละมัด เป็นต้น
  3. ดูแลรักษา
    ดูแลรักษาโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ธัญพร เฮงพงษ์ธร
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ