แนวทางใหม่ในการใช้ Favipiravir สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

แนวทางใหม่ในการใช้ Favipiravir สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
  • ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ต่อมาพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19
  • จากการเก็บข้อมูลในไทยพบว่า ยาฟาวิพิราเวียร์มีความปลอดภัย และช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้
  • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศแนวทางการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ใหม่ โดยระบุให้
  1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ไม่ให้ยาต้านไวรัส เพราะส่วนมากหายเองได้ และอาจได้รับผลข้างเคียงจากยา
  2. ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุ้นแรงหรือมีโรคร่วม แพทย์จะพิจารณาให้ยาโดยเร็ว แต่หากตรวจพบเชื้อเกิน 7 วัน อาจไม่จำเป็นต้องให้ยา เพราะผู้ป่วยน่าจะหายเองได้ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  3. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วม ให้ยานาน 5 วันหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับอาการ
  4. ผู้ป่วยที่มีปอดบวมหรือมีภาวะลดลงของระดับออกชิเจนในเลือด ให้ยาเป็นเวลา 5-10 วันขึ้นอยู่กับอาการ
  • ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ (ฟาเวียร์) ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตและกระจายให้ผู้ป่วยได้ในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564