มะเร็งร้ายในผู้หญิง แค่ตรวจก็ลดเสี่ยง

มะเร็งร้ายในผู้หญิง แค่ตรวจก็ลดเสี่ยง

ผู้หญิงไทยเสี่ยงเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก มะเร็งยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรักษาง่าย จึงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองสม่ำเสมอ

อายุ 21 ปีขึ้นไป หรือ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ > 1 ปีขึ้นไป

  • ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี pap smear หรือ liquid-based cytology
  • ตรวจซ้ำทุก 1 ปี หากปกติต่อเนื่อง 3 ปี ให้ตรวจทุก 2 ปี

อายุ 25 ปีขึ้นไป

  • แนะนําให้ใช้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี high-risk HPV DNA หรือ co-testing โดยถ้าผลตรวจปกติ ให้ทําการตรวจซํ้าทุก 3 ปี
    • ตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

อายุ 40 ปีขึ้นไป

  • ตรวจเอกซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) ร่วมกับอัลตราซาวนด์เต้านมเป็นประจำทุกปี

อายุ 50 ปีขึ้นไป

  • ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ปีละครั้ง หรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทุก 5 ปี
    *ในกลุ่มเสี่ยง (มีประวัติครอบครัวเป็นมะร็ง หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น) ควรตรวจที่อายุ 40 ปี หรือ ที่อายุ 5 ปี ก่อนอายุของคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็ง หรือปรึกษาแพทย์

ข้อมูลโดย ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ฝ่ายรังสีวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567