อยู่อย่างไม่ประมาทอยู่ร่วมกับโควิด-19 ต่อไปอย่างไร

อยู่อย่างไม่ประมาทอยู่ร่วมกับโควิด-19 ต่อไปอย่างไร

แม้สถานการณ์มาตรการโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเริ่มมีการกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติ ก็ควรดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ระมัดระวังอยู่เสมอ

ใช้ชีวิตอย่างไร เมื่อโควิด-19 ยังคงอยู่?

  1. ติดตามข่าวสารสถานการณ์การระบาด เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติตัว
  2. ประเมินความเสี่ยงในชีวิตประจำวันว่าในแต่ละสถานที่ แต่ละกิจกรรมมีความเสี่ยงมาก หรือน้อยเพื่อป้องกันการติดเชื้อของตนเองและไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
  3. ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคโควิด-19 อยู่เสมอว่า แม้เป็นโรคประจำถิ่น แต่ติดเชื้อแล้วป่วยได้ ตายได้
  4. พึงรับรู้ว่า หากติดเชื้ออาจทำให้เกิดความผิดปกติระยะยาวหรือภาวะ Long COVID ได้
  5. การใส่หน้ากากออนามัยยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
ที่มา : รศ. นพ.ธีระ วรธนารัตน์
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม