เจาะหู ผิวหนัง สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม บริจาคโลหิต ได้หรือไม่?

เจาะหู ผิวหนัง สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม บริจาคโลหิต ได้หรือไม่?

การสักลาย สักคิ้ว และเจาะหู เป็นกระแสนิยมที่แพร่หลายอย่างมาก ดังนั้น หากจะบริจาคโลหิตจึงมีแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโลหิต โดยสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

  • หากทำหัตถการดังกล่าวด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ ณ โรงพยาบาล สามารถให้บริจาคโลหิตได้ทันทีหลังแผลหาย
  • หากทำ ณ สถานที่อื่น ๆ เช่น คลินิกให้งดบริจาคโลหิตอย่างน้อย 4 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอาการผิดปกติ จากการติดเชื้อ และพันระยะ window period แล้ว โดยเฉพาะเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ทั้งนี้ การตรวจไวรัสตับอักเสบซีในโลหิตบริจาคต้องใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา (nucleic acid testing, NAT เท่านั้นหากยังไม่ได้ใช้วิธีการนี้ ให้งดการบริจาคโลหิต 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
ที่มา : นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร
ฝ่ายธนาคารเลือด