มารู้จัก “ฮีโมฟีเลีย” เลือดออกง่าย…เรียนรู้ได้ ถ้าเข้าใจ

มารู้จัก “ฮีโมฟีเลีย” เลือดออกง่าย…เรียนรู้ได้ ถ้าเข้าใจ
  • เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  • เกิดขึ้นเฉพาะเพศชาย 
  • มีเลือดออกได้ง่าย และหยุดไหลยาก

สาเหตุ

  • เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของยีนที่สร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่เรียกสั้น ๆ ว่าแฟคเตอร์ (Factor) 
  • มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X 

อาการและความรุนแรง

  • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก มีจ้ำเขียวตามร่างกายให้เห็นตั้งแต่เด็ก มีเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อได้โดยเกิดขึ้นเองแม้ไม่มีอุบัติเหตุ
  • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง มีเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อภายหลังได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย 
  • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย มีเลือดออกหยุดยากภายหลังอุบัติเหตุ หรือการทำหัตถการ เช่น การถอนฟัน เป็นต้น

แนวทางการรักษาและดูแลคุณภาพชีวิต

มี 2 แบบ ดังนี้

  1. การรักษาตามอาการ โดยฉีดแฟคเตอร์ทดแทน เมื่อเกิดเลือดออก
  2. การรักษาแบบป้องกัน ทำได้โดยการให้แฟคเตอร์ทดแทน 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นประจำ

การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเป็นการดูแลตลอดชีวิต ผู้ป่วยและครอบครัวต้องมีความเข้าใจโรคและการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงทีมสหสาขาที่ทำการรักษาต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาวิธีการรักษาให้ทันสมัย

เรื่อง : รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566