ปัจจัยที่ทำให้ผลการตรอจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ไม่ถูกต้อง

ปัจจัยที่ทำให้ผลการตรอจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ไม่ถูกต้อง

ผลบวกปลอม (False Positive)

เมื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR แล้วไม่ได้ติดเชื้อ แต่ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) แสดงผลการทดสอบเป็นบวก

สาเหตุ

  1. การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบลงบนอุปกรณ์ที่ใช้
  2. การติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่น ๆ
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่กำหนด
  4. สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม
  5. ชุดตรวจไม่ได้มาตรฐาน

ผลลบปลอม (False Negative)

เมื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR แล้วติดเชื้อ แต่ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) แสดงผลการทดสอบเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ)

สาเหตุ

  1. เพิ่งติดเชื้อในระยะแรก ร่างกายจึงยังมีปริมาณเชื้อไวรัสต่ำ
  2. การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีอาการเล็กน้อย หากผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้ตรววจซ้ำ 3-5 วันถัดมา ระหว่างนี้ให้แยกกักตัว หากมีอาการรุนแรง ควรไปสถานพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานซ้ำอีกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล