ภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโรคโควิด-19

ภาวะเพ้อสับสนในผู้ป่วยโรคโควิด-19

ภาวะเพ้อสับสน (Delirium) เป็นภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวชที่พบในผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีลักษณะเด่น คือ ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมฉับพลันในด้านสมาธิและการรู้ตัว มักส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ป่วยได้

สาเหตุ

  • ความเจ็บป่วยรุนแรงทางร่างกายจากโรคโควิด-19
  • สภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

อาการที่เกิดขึ้นในช่วงเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19

  1. มีความบกพร่องในความสนใจจดจ่อและความตื่นรู้ตัว
  2. มีความบกพร่องในการรู้คิด เช่น ความจำ ความเข้าใจ การสับสนเวลาสถานที่ หรือบุคคล และการรับรู้สัมผัสผิดปกติ (เห็นภาพหลอน หรือหูแว่ว)
  3. วงจรการหลับตื่นเปลี่ยนแปลงไป
  4. ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
  5. ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ กระสับกระส่าย หงุดหงิด ก้าวร้าว เงียบซึม ตอบสนองน้อย

การรักษา

  1. รักษาอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วยรุนแรง
  2. ปรับสิ่งแวดล้อมและการพยาบาลผู้ป่วย เช่น จัดแสงสว่างให้ตรงกับช่วงเวลาของวัน มีการถ่ายเทอากาศที่ดี จัดกิจกรรมสันทนาการให้ผู้ป่วย พูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับความเป็นไปของวัน เวลา สถานที่ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ รอบตัว
  3. ให้ยาควบคุมอาการสับสนวุ่นวาย

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ญาณิน ทิพากร