โควิด-19 สายพันธุ์เอปซี่ลอน

โควิด-19 สายพันธุ์เอปซี่ลอน

โควิด-19 สายพันธุ์เอปชีลอน (Epsilon) พบการระบาดครั้งแรกที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้สายพันธุ์เอปชีลอนเป็นสายพันธุ์ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม แม้ว่าพบสัดส่วนการแพร่ระบาดที่ลดลง แต่ผลการการศึกษา เบื้องต้นพบว่า ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันต่อต้านสายพันธุ์เอปชีลอนได้ลดลง

หมายเหตุ

  1. หลังฉีดวัคซีนไม่ว่าชนิดใด ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
  2. ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เอปซีลอนในขณะนี้

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564