การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมพบสูงเป็นอันดับที่ 1 ในประชากรเพศหญิงของประเทศไทย จึงแนะนำให้ผู้หญิงที่ถึงเกณฑ์ควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยการเอกซเรย์เต้านม มักทำควบคู่กับอัลตราซาวนด์เต้านมเพื่อให้การ
แปลผลแม่นยำขึ้น

กลุ่มผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรม

  1. ผู้หญิงอายุ 40-74 ปี แม้ไม่มีประวัติเสี่ยง ควรตรวจเป็นประจำทุกปี
  2. ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มีความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมควบคุมการเจริญของเซลล์ (BRCA)ควรปรึกษาแพทย์และตรวจคัดกรองเร็วขึ้น
  3. ผู้หญิงที่ตรวจติดตามผลหลังจากการผ่าตัดเต้านมและการฉายรังสี

ความปลอดภัยของการตรวจแมมโมแกรม


เครื่องตรวจจะปล่อยรังสีในปริมาณระดับต่ำ ปริมาณรังสีเมื่อเทียบกับการตรวจเอกซเรย์ปอดพบว่าสูงกว่าเพียงเล็กน้อย หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของปริมาณรังสีตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัว การตรวจต้านมประจำทุกปีด้วยการตรวจแมมโมแกรมจึงถือว่สปลอดภัย

คำแนะนำจากแพทย์


การตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ประจำปีไม่ใช่วิธีการป้องกันมะเร็งเต้านม แต่ช่วยในการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมได้ภายในระยะเริ่มต้นนับเป็นผลดีหากรับการรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล