BACK TO SCHOOL

BACK TO SCHOOL

เตรียมตัวลูกให้พร้อมไปโรงเรียนหลังการระบาดของโรคโควิด-19

  • กำชับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กายในโรงเรียน
  • แนะนำให้สำรองหน้ากากอนามัยติดกระเป๋าอีก 1 – 2 ชิ้น ไว้ใช้เปลี่ยนระหว่างวัน หรือใช้ยามฉุกเฉิน
  • ฝึกให้เด็กล้างมืออย่างถูกต้องด้วยสบู่และน้ำ หรือสารทำความสะอาดทั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
  • เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัว เช่น กระติกน้ำ เครื่องเขียน เพื่อจะได้ไม่ไปใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  • ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมในขณะที่ทำกิจกรรมที่โรงเรียน
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป แนะนำให้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  • หากมีอาการไม่สบาย มีไข้ ไอ น้ำมูก ควรหยุดเรียน ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและแจ้งทางโรงเรียนทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์