Antigen Test Kit ได้ผลบวกปลอม (False Positive) เกิดจากอะไร?

Antigen Test Kit ได้ผลบวกปลอม (False Positive) เกิดจากอะไร?

ผลบวกปลอม (False Positive) คือการที่ตรวจ ATK แล้ว ผลพบเชื้อหรือเป็นบวก แต่เมื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR แล้วไม่ได้ติดเชื้อ

สาเหตุ

1. การติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่น ๆ
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่กำหนด
3. ชุดตรวจไม่ได้มาตรฐาน
4. การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบลงบนอุปกรณ์ที่ใช้
5. สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากท่านมีอากาaรของทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ มีไข้ หรือ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิดเสี่ยงสูง และทดสอบ ATK ผลเป็นบวก ให้แยกตัวทันทีและติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วน สปสช. 1330 ต่อ 14 การพิจารณาตรวจหาเชื้อซ้ำและแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับแนวทางของสถานพยาบาลนั้น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก