4 โรคเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว

4 โรคเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว

1. โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

อาการ

 • มีไข้ ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล ไอ จาม
 • ในรายที่เป็นไข้หวัดใหญ่ มักจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัด แต่รุนแรงกว่า
 • อาจคลื่นใส้ อาเจียนร่วมด้วย

การรักษา

 • รับประทานยาลดไข้ และเช็ดตัวเพื่อให้ไข้ลด
 • หากอาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์

2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรตา

อาการ

 • ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
 • อาเจียน
 • บางรายมีใข้ร่วมด้วย

การรักษา

 • รับประทานอาหารอ่อน ร่วมกับจิบน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ
 • หากมีมูกเลือดปนมากับอุจจาระควรพบแพทย์โดยเร็ว

3. โรคไข้หัด

าการ

 • มีน้ำมูก ไอแห้ง มีไช้สูง
 • เริ่มมีตุ่มใส ๆ ขึ้นในปาก ตามบริเวณกระพุ้งแก้ม

การรักษา

 • ใช้ยาลดไข้
 • พบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง

4. โรคปอดบวม

อาการ

 • คัดจมูก ไอ จาม เสมหะมาก
 • แน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออก

การรักษา

 • ควรพบแพทย์โดยเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ภัทราวลัย สิรินารา
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม