โรงเรียนกับภาวะฝุ่น PM 2.5

โรงเรียนกับภาวะฝุ่น PM 2.5

ในภาวะปัญหาคุณภาพของอากาศที่เป็นมลพิษ เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ ดังนั้นโรงเรียนควรมีเกณฑ์เพื่อกำหนดกิจกรรมของเด็ก ดังนี้

ในเด็กปกติ

 • เมื่อระดับ AQI มากกว่า 100
  หรือ PM 2.5 มากกว่า 50 มคก./ลบ.ม.
  ควรสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง
 • เมื่อระดับ AQI มากกว่า 200
  หรือ PM 2.5 มากกว่า 90 มคก./ลบ.ม.
  ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และพิจารณาหยุดเรียน

ในเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจและโรคหัวใจ

 • เมื่อระดับ AQI มากกว่า 50
  หรือ PM 2.5 มากกว่า 37 มคก./ลบ.ม.
  ควรสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง
 • เมื่อระดับ AQI มากกว่า 100
  หรือ PM 2.5 มากกว่า 50 มคก./ลบ.ม.
  ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และพิจารณาหยุดเรียน

โรงเรียนควรมีการติดตามรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษอยู่เสมอ เพื่อปรับวิธีการดูแลเด็กให้เหมาะสมกับคุณภาพอากาศ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ข้อมูลโดย : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
หน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์