โมลนูพิราเวียร์แนวทางใหม่ในการรักษาโรคโควิด-19

โมลนูพิราเวียร์แนวทางใหม่ในการรักษาโรคโควิด-19
  • ยาโมลนูพิราเวียร์ (MoInupiravir) เป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ออกฤทธิ์ต้านไวรัส พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่
  • นอกจากนี้ยาโมลบูพิราเวียร์ออกฤทธิ์ต่อต้านไวรัสโคโรนาหลายชนิด เช่น โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19
  • ผลการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่ 3 พบว่า
    • เมื่อให้ยาโมลนูพิราเวียร์ในช่วงระยะต้นของการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการป่วยหนัก ลดความเสี่ยงการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตลงได้ประมาณร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยา
    • ยาโมลนูพิราเวียร์เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกมีประสิทธิภาพรักษาโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
  • ปัจจุบันผู้ผลิตกำลังยื่นขอการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration)
  • การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้ผลที่สุดในขณะนี้ คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ