โควิด-19 สายพันธุ์แลมบ์ดา

โควิด-19 สายพันธุ์แลมบ์ดา

โควิด-19 สายพันธ์แลมบ์ดา มีการระบาดเป็นวงกว้างในประเทศเปรูในขณะนี้ โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบ 10% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้สายพันธุ์แลมบ์ดาเป็นสายพันธุ์ที่ต้องติดตาม หลังพบการระบาดใน 30 ประเทศทั่วโลก

จำต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันถึงเรื่องการยับยั้งสายพันธุ์แลมบ์ดา

ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์แลมบ์ดาในขณะนี้

การฉีดวัคซีนให้รวดเร็วและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ ร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือ นับเป็นมาตรการป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัสในขณะนี้

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล