“เท้าแป” ในเด็ก

“เท้าแป” ในเด็ก

เท้าแปเป็นรูปเท้าที่พบได้เป็นปกติในเด็กวัยหัดเดิน (อายุ 1-3 ปี) จะสังเกตเห็นว่าส่วนโค้งเว้าตรงกลางฝ่าเท้าลดลงหรือไม่มี และส้นเท้ามีลักษณะแบะออก ซึ่งสามารถดีขึ้นได้เองระหว่างช่วงอายุ 4-8 ปี

ต้องรักษาหรือไม่?

เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ควรสังเกตการเจริญเติบโตและพัฒนาการโดยรวมเมื่อเป็นเด็กโตอาจมีอาการเมื่อยเมื่อมีกิจกรรมมาก ๆ ได้ การรักษาเริ่มต้น ด้วยการออกกำลัง การเหยียดเอ็นร้อยหวายการใส่แผ่นรองเท้านั้นพิจารณาตามความจำป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์