เดินตลาดสดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

เดินตลาดสดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

ผู้บริโภค

 • วางแผนการซื้อสินค้าหรืออาหารจากที่บ้าน
 • เลือกตลาดสดที่อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด และปลอดภัย
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • เข้า-ออก ตามจุดที่ตลาดกำหนด
 • ปฏิบัติตามกฎของตลาดสดอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
 • เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ใช้ระยะเวลาในการเดินตลาดให้น้อยที่สุด
 • ชำระเงินผ่านระบu E-Payment แทนเงินสดเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง

ผู้ดูแลตลาดสด

 • กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมตลาดอย่างเคร่งครัด
 • จัดทำแผนผังของแผงค้า ทะเบียน ข้อมูลผู้ค้าและแรงงานตามกฎหมาย
 • จัดสถานที่ภายในตลาดให้อากาศถ่ายเท สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งปรับปรุงสถานที่ตามความเหมาะสม
 • จัดทำแบบประเมินตนเองด้านสุขลักษณะตามที่กฎกระทรวงกำหนด

พ่อค้า แม่ค้า

 • ติดตั้งแผ่นพลาสติกใสเพื่อเว้นระยะห่างจากผู้ซื้อ
 • รับชำระเงินผ่านระบบ E-Payment แทนเงินสด
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • เตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับผู้ซื้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

error: Content is protected !!