อันตรายจาก “ไข่ดิบ”

อันตรายจาก “ไข่ดิบ”

ไข่ ถือเป็นแหล่งพลังงานและโปรตีนที่ดี มีราคาถูก แต่การบริโภคไข่ดิบอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ความเสี่ยงจากการรับประทานไข่ดิบ

  • ติดเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ลำไส้อักเสบ อาจรุนแรง จนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
  • หากรับประทานไข่ดิบปริมาณมากอย่าง ต่อเนื่องทุกวัน อาจทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารไบโอติน (biotin) เนื่องจากโปรตีนในไข่ขาวดิบจะขัดขวางการดูดซึมสารดังกล่าว ส่งผลต่อการมองเห็น การทำงานของระบบประสาทและอาจทำให้มีผิวหนังและเล็บผิดปกติได้

ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ควรเลือกรับประทานไข่ที่สะอาด และปรุงสุก

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช
ฝ่ายอายุธศาสตร์