สตรีตั้งครรภ์ ระวังอย่างไรให้ปลอดภัยจากโอมิครอน

สตรีตั้งครรภ์ ระวังอย่างไรให้ปลอดภัยจากโอมิครอน
  • รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำ
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
  • เว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที หากไม่มีสบู่ ใช้เจล ล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%
  • หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ผู้คนแออัด หรือรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก พื้นที่ปิดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  • ควรไปฝากครรภ์และพบแพทย์ตรงตามนัดหมายทุกครั้ง
  • รับวัคซีนที่แนะนำในระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนคอตีบ ไอกรนและบาดทะยัก
  • หากสตรีตั้งครรภ์มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์และปฏิบัติตาม คำแนะนำเรื่องการกักตัว (isolation) อย่างเคร่งครัด
  • จำกัดหรืองดเยี่ยมระหว่างและหลังคลอด เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปสู่ทารกแรกเกิด

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.นพดล ไชยสิทธิ์
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา