วิธีปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสควันพิษจากสารเคมี

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสควันพิษจากสารเคมี

หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างบริเวณที่ถูกสารเคมีด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุดเพื่อเจือจางสารพิษ กรณีสารเคมีถูกเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออก

หากเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

หากสูดดมควันพิษเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หรือมีอากาศถ่ายเท และทำการประเมินระดับความรู้สึกตัวการหายใจ

หากผู้ป่วยหมดสติร่วมกับไม่หายใจ หายใจเฮือก หรือไม่แน่ใจว่าหายใจหรือไม่ ให้โทร 1669 และทำการช่วยฟื้นคืนชีพ

คำแนะนำจากแพทย์

หากพบอาการผิดปกติ ระคายเคืองอย่างรุนแรง ที่ผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ อันเนื่องมาจากควันพิษควรรีบพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
มา : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล