สถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระลอกสาม

รายงานความเคลื่อนไหวประจำวันของจำนวนประชาชนผู้มารับการคัดกรองโรค ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานะต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 จน 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ภายในประเทศอีกด้วย