วัคซีน์โควิด -19 ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่?

วัคซีน์โควิด -19 ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่?
  1. โดยทั่วไปไวรัสจะกลายพันธุ์เพื่อหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  2. การระบาดจากสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนรุ่นแรกต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม
  3. แม้ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์อาจลดลง แต่ยังสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรค และอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ
  4. การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรอย่างรวดเร็วจะเป็นการลดการระบาดของไวรัสในวงกว้างรวมทั้งลดโอกาสในการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้

ที่มา :
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564