วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ

วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไป จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ปลูกถ่ายอวัยวะที่มีอาการคงที่ และได้รับยากดภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง ควรรีบฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เร็วที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ผู้รอการปลูกถ่ายอวัยวะ

ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างน้อย 1 เดือน โดยปกติผู้ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะมักจะมีโรคประจำตัวอยู่ เช่น โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคตับแข็ง โรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงเมื่อติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้

คำแนะนำจากแพทย์

  • ผู้ป่วยที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ หรือได้รับการรักษาภาวะปฏิเสธอวัยวะ และได้รับยากดภูมิคุ้มกันในขนาดสูง ให้เว้นการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือนและควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • ครอบครัวและบุคคลใกล้ตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วย
  • สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ทุกชนิดที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังจำเป็นต้องรักษามาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย