รักษาความสะอาดจุดดื่มน้ำลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

รักษาความสะอาดจุดดื่มน้ำลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

วิธีการดูแลจุดดื่มน้ำและเลือกบริโภคน้ำให้ปลอดภัยจะช่วยป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

เลือกดื่มน้ำจากแหล่งที่ปลอดภัย

  • น้ำดื่มบรรจุขวดต้องมีเครื่องหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • น้ำดื่มจากตู้กดน้ำ ต้องเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณหัวจ่ายน้ำของตู้กด

หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่น

  • ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุน้ำร่วมกัน เช่น ขวดน้ำ แก้ว ควรทำสัญลักษณ์เพื่อป้องกันความสับสน
  • ควรแยกกันดื่มน้ำ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ถอดหน้ากากอนามัย

ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำ

  • ทำความสะอาดภาชนะทุกครั้งก่อนดื่มน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาจเกาะอยู่ตามภาชนะ
  • หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยครั้ง เช่น ตำแหน่งที่กดน้ำ

หากมีอาการไว้ ไอ จาม ควรหยุดการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับน้ำ

  • ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือเป็นประจำ
  • หากมีไข้ ไอ จาม ควรหยุดปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น หยุดปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนไส้กรองตู้กดน้ำ หยุดส่งน้ำ หยุดทำความสะอาดแท็งก์น้ำ
  • ควรหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อสู่เพื่อนร่วมงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญวรรษมน จันทรเบญจกุล