รถโรงเรียนในยุค New Normal

รถโรงเรียนในยุค New Normal

การเดินทางรับ-ส่งนักเรียนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากต้องรักษามาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบันจึงควรมีมาตรการร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

  1. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของรถโรงเรียนสม่ำเสมอ เช่น ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ติดตั้งถังดับเพลิง และค้อนฉุกเฉินภายในรถ
  2. พนักงานผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือตามที่กฎหมายกำหนด
  3. นักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  4. กำหนดให้รถโรงเรียน 1 คัน รับส่งนักเรียน 2-3 แห่ง ควรมีจำนวนผู้โดยสารรวมไม่เกิน 12 คน/กัน โดยจัดให้มีการเว้นระยะระหว่างบุคคลด้วยการเว้นเบาะโดยสาร
  5. ตรวจสอบการรับ-ส่งจำนวนนักเรียนทุกครั้ง และหลังส่งนักเรียนเสร็จแล้วต้องตรวจสอบว่ามีเด็กตกค้างภายในรถหรือไม่
  6. ควรปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างรถ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และต้องทำความสะอาดภายในห้องโดยสารทั้งก่อนและหลังการรับ-ส่งนักเรียนโดยการเช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
  7. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ขับขี่และนักเรียนในขณะก่อน-หลังขึ้นรถ เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง ไม่พูดคุยหยอกล้อ หรือเล่นกันขณะเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์