ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ไว้ ปลอดภัยจากโอมิครอน

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ไว้ ปลอดภัยจากโอมิครอน
  • Distancing อยู่ห่างกันไว้
  • Mask ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน
  • Hand washing หมั่นล้างมือ
  • Testing หากสงสัยว่าติดเชื้อให้ตรวจ ATK
  • Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • Application ไทยชนะ หมอชนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญปัทมา ต.วรพานิช
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก