“ยาลดคอเลสเตอรอล”เหมาะกับใคร?”

“ยาลดคอเลสเตอรอล”เหมาะกับใคร?”

ยากลุ่มสแตติน (statin) เป็นยาลด “คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี” คือแอลดีแอล (LDL)ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดี คือเอชดีแอล (HD L) และช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดแดงเป็นยาที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง

ข้อควรทราบในการใช้ยาสแตติน

1. แม้ค่าไขมันจะอยู่ในระดับปกติ แต่ผู้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือสมองยังจำเป็นต้องได้รับยาสแตตินตลอดไป เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค

2. ผู้ที่ยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองที่มีไขมันแอลดีแอลสูงในเลือดและมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเท่านั้น ที่จะได้รับประโยชน์จากสแตติน โดยประเมินจากระดับแอลดีแอล และเอชดีแอล ร่วมกับเพศ อายุ ประวัติการมีภาวะความดันเลือดสูง การเป็นโรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่ เป็นต้น

3. ผู้ที่ประเมินแล้วมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง (Thai CV risk score) ต่ำกว่า 10% ในระยะเวลา 10 ปี โดยทั่วไปมักไม่จำเป็นต้องได้รับสแตติน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ฝ่ายเภสัชวิทยา