มีสติ ก่อนแชร์ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19”

มีสติ ก่อนแชร์ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19”

ข่าวปลอม
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19


ความจริง
ในการติดโรคโควิด-19 และป้องกันได้เฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้น

ข่าวปลอม

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

ความจริง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้ ในอนาคตกำลังมีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ตรงกับไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ เช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีการพัฒนาให้ตรงกับสายพันธุ์ในแต่ละปี

สิ่งสำคัญ คือ ผู้ป่วยสามารถติดโรคโควิด-19 พร้อมกับโรคไข้หวัดใหญ่ได้ จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้ง 2 ชนิด โดยจะฉีดวัคซีนชนิดไหนก่อนหรือหลังก็ได้แต่ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดความรุนแรงจากอาการแทรกซ้อนที่อาจพบได้ภายหลังการฉีดวัคซีน

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิรีราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564