มาตรการ 3 ด้านเดินห้างฯ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

มาตรการ 3 ด้านเดินห้างฯ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า เป็นพื้นที่ปิดที่มีระบบปรับอากาศภายในอาคาร ทำให้อากาศไม่ถ่ายเทเสี่ยงต่อการสะสมและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอาจเกิดความแออัดเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงควรมีมาตรการความร่วมมือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ดังนี้

1 ด้านสิ่งแวดล้อม

  • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับบันใด ทุก 1-2 ชั่วโมง
  • ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือติดตั้งระบบกรองอากาศที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้
  • งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า

2 ด้านผู้ประกอบการและพนักงาน

  • จัดหาให้พนักงานของสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดส และแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน หรือให้พนักงานแสดงหลักฐานประวัติการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วง 1-3 เดือน ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน
  • คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุก 7 วัน ด้วยการใช้ชุดตรวจแบบเร็ว (Antigen Test Kit)
  • กำชับให้พนักงาน งดการรวมกลุ่ม ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังปฏิบัติงาน รวมทั้งงดรับประทานอาหารร่วมกัน
  • จัดให้มีจุดคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานก่อนให้ใช้บริการ

3 ด้านผู้ใช้บริการ

  • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ล้างมือเป็นประจำ และงดการรวมกลุ่มกัน
  • ใช้บริการห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเท่าที่จำเป็น และประเมินความเสี่ยง
  • ของตนเองก่อนเข้าใช้บริการ หากมีอาการคล้ายโรคโควิด-19 เช่น มีอาการไว้ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่ควรใช้บริการห้างสรรพสินค้า

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.นันทนา จำปา