มะเร็งเต้านม รักษาให้หายขาดได้จริงหรือ?

มะเร็งเต้านม รักษาให้หายขาดได้จริงหรือ?

ตอบ หากตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และทำการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีโอกาสสูงมากที่มะเร็งเต้านมจะหายขาดได้

แนวทางการรักษามะเร็งเต้านม

ระยะ 0 หรือระยะที่อยู่ในท่อน้ำนม ใช้การรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งให้ผลหายขาดได้เกือบทั้งหมด

ระยะ 1-2 เริ่มต้นด้วยการผ่าตัด และอาจตามด้วยการใช้ยาหรือฉายรังสีขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าตัด

ระยะ 3 อาจเริ่มด้วยการให้ยาแล้วจึงทำการผ่าตัด

ระยะ 4 หรือระยะแพร่กระจายการรักษาหลักจะเป็นการให้ยาตามที่แพทย์แนะนำ

การผ่าตัด จะตัดอวัยวะ 2 ส่วน คือ เต้านมและต่อมน้ำเหลือง ที่รักแร้

การฉายรังสีใช้กับผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบสงวนเต้านมทุกราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เทียบเท่าการผ่าตัดทั้งเต้านม

เป้าหมายหลักในการรักษามะเร็งเต้านมคือการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต สงวนรักษาเต้านม ป้องกันการเกิดซ้ำ และลดผลข้างเคียง

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ. นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
ฝ่ายศัลยศาสตร์