ภาวะเสี่ยงของครรภ์แฝดและคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างไร

ภาวะเสี่ยงของครรภ์แฝดและคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างไร

การตั้งครรภ์แฝด ถือเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ในการเกิดกาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อทั้งคุณแม่และลูกน้อยมากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ารับดูแลจากสูตินารีแพทย์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์แฝด

 • ภาวะแท้งบุตรสูง
 • ภาวะคลอดก่อนกำหนดสูง
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษ
 • การตกเลือดทั้งก่อนและหลังคลอด
 • การตั้งครรภ์แฝดเหมือน อาจเกิดภาวะไหลเวียนเลือด
 • ระหว่างทารกไม่สมดุลกัน
 • อวัยวะของลูกแฝดผิดปกติ

ดูแลตัวเองอย่างไร?

 • ฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าท้อง ซึ่งจะช่วยลด
 • ภาวะแทรกซ้อนลงได้
 • ตรวจติดตามการเจริญพันธุ์ด้วยคลื่นอัลตราซาวน์
 • อย่างใกล้ชิด
 • รับประทานยาบำรุงครรค์สม่ำเสมอ
 • ไม่แบกของหนัก หรือลดการเดินระยะไกล

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ที่มา : ศ. นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา