ผลกระทบของกัญชาต่อทารกในครรภ์

ผลกระทบของกัญชาต่อทารกในครรภ์

สตรีมีครรค์ควรงดเว้นการใช้กัญชา แม้จะใช้เพื่อการรักษาก็ตาม

โทษของกัญชาต่อการตั้งครรภ์

  • การตกไข่ไม่เป็นไปตามรอบปกติ
  • การตั้งครรภ์นอกมดลูก เนื่องจากจะทำให้เกิด การเคลื่อนที่ซ้ำลงของไข่เข้าสู่มดลูก (ในสัตว์ทดลอง)
  • ภาวะทารกในครรภ์น้ำหนักน้อย
  • คลอดก่อนกำหนด หากใช้กัญชา และบุหรี่ ร่วมกัน
  • สารเคมีภายในกัญชาสามารถผ่านรกไปยังบุตรได้ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองการเรียนรู้ และพฤติกรรม
  • ภาวะตายคลอด หรือภาวะแทรกซ้อนในทารกที่ส่งผลให้เสียชีวิต
  • ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาในสตรีให้นมบุตรเช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ที่มา : ศ. นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา