ป้องกันโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุ

ป้องกันโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุ

สถานดูแลผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว และอันตรายสูงเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวและอาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้น ผู้ดูแลจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

มาตรการป้องกันในสถานดูแลผู้สูงอายุ

  1. จำกัดช่องทางเข้าอาคาร มีจุดคัดกรองความเสี่ยงและอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ
  2. งดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือจัดกิจกรรม แบ่งบริเวณสำหรับติดต่อรับส่งพัสดุ ยา อาหาร แยกต่างหากจากที่พักอาศัย
  3. จัดเตรียมอาหารปรุงสุกสะอาดแยกสำรับเฉพาะบุคคล ไม่ใช้กาชนะ และช้อนส้อมร่วมกัน
  4. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำ มีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้อย่างเพียงพอ
  5. วัดอุณหภูมิ และสำรวจอาการผิดปกติของผู้สูงวัย และบุคลากรทุกวัน หากต้องสงสัยให้แยกตัวทันทีแล้วส่งพบแพทย์ให้เร็วที่สุด
  6. ลดความถี่ในการหมุนเวียนเปลี่ยนตัวบุคลากรให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ทั้งนี้ ยังควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงวัย เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ โดยต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดเวลา รวมทั้งหาช่องทางให้ผู้สูงวัยได้ติดต่อกับคนในครอบครัว โดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และหากมีโรคประจำตัวควรให้มีคนช่วยไปรับยาจากโรงพยาบาลแทนผู้สูงวัย

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน