ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงโควิด-19

ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงโควิด-19

ก่อนเดินทาง

  • ตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดนั้น ๆ
  • เลือกสถานที่เข้าพักที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการที่ปลอดภัย (Safety and Health Administration : SHA)
  • หากมีอาการไข้หรือไม่สบาย ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ขณะเดินทาง

  • สวมหน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าตลอดเวลา
  • ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนการรับประทานอาหาร และหลังการเข้าห้องน้ำ
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
  • เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
  • ขณะรับประทานอาหารไม่พูดคุยเสียงดัง และใช้ช้อนกลางเสมอ
  • ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดทุกครั้งหรือสแกน QR Code ไทยชนะ

หลังเดินทาง

  • หากมีอาการเจ็บป่วย แนะนำให้พบแพทย์ และควรแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบอย่างชัดเจน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก