ทำบุญตักบาตรที่วัดอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

ทำบุญตักบาตรที่วัดอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

ข้อปฏิบัติสำหรับทางวัด

 1. พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 2. จัดเตรียมอ่างล้างมือ สบู่ พร้อมภาพแนะนำการล้างมือ 7 ขั้นตอน
 3. จัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางของใส่บาตร
 4. กำหนดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
 5. จัดสำรับหรือของถวายพระเป็นชุด
 6. กำหนดเส้นทางเดินรับบาตร ให้เดินทางเดียว โดยให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
 7. พระภิกษุสงฆ์ฉันสำรับแยกจากพระภิกษุสงฆ์รูปอื่น ๆ
 8. หากพระภิกษสงฆ์มีอาการเจ็บป่วยต้องพบแพทย์ทันทีและงดปฏิบัติศาสนกิจ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาทำบุญที่วัด

 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและไปทำบุญที่วัด
 2. เมื่อมาถึงวัด วางของที่ใส่บาตรบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้
 3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนร่วมศาสนพิธี
 4. เมื่ออยู่ในวัดให้เดินเว้นระยะห่าง 2 เมตร
 5. จัดเตรียมอาหารตักบาตรให้พอดีสำหรับพระสงฆ์ 1 รูป/1 มื้อ
 6. นั่งตามจุดที่กำหนด และคำนึงถึงการถ่ายเทของอากาศ
 7. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน
 8. ไม่พูดคุยเสียงดัง เยกรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากผู้อื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช