ดัชนีมวลกายเท่าไหร่เรียกว่าอ้วน

ดัชนีมวลกายเท่าไหร่เรียกว่าอ้วน

ค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานแสดงสภาวะความสมดุลของร่างกาย คำนวณโดยใช้สูตร

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)

เกณฑ์การแปลผลค่า BMI

<18.5 ต่ำกว่าเกณฑ์

18.5-22.90 ปกติสมส่วน

23-24.90 น้ำหนักเกิน

25-29.90 อ้วนระดับ 1

>30 อ้วนระดับ 2

หากดัชนีมวลกาย (BMI) เกินกว่า 25 ถือว่าเข้าสู่ภาวะโรคอ้วน (Obesity) ซึ่งถือเป็นความผิดปกติ ของร่างกาย ที่มีปริมาณไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ เกินมาตรฐาน จำเป็นต้องมีการลดน้ำหนัก ควบคุมปริมาณ น้ำตาล คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคแทรกซ้อนตามมา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.พรชัย อนิวรรตธีระ
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว