ความคืบหน้าของวัคซีนchula-Cov19

ความคืบหน้าของวัคซีนchula-Cov19

การทดสอบวัคซีน Chula-Cov19 ในอาสาสมัคร ระยะที่ 1 ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 72 คน รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มแรก
อาสาสมัครที่มีอายุ 18-55 ปี ทดสอบจำนวน 36 คน

กลุ่มสอง
อาสาสมัครที่มีอายุ 65-75 ปี ทดสอบจำนวน 36 คน

โดยอาสาสมัคร 2 กลุ่มข้างต้น แบ่งเป็นกลุ่มย่อยที่ฉีดวัคซีนปริมาณ 10 ใมโครกรัม 25 ไมโครกรัม และ 50 ไมโครกรัม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสูงสุดของปริมาณวัคซีน Chula-Cov 19 ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม (อ้างอิงจากวัคซีนโมเดอร์นาใช้วัคซีนปริมาณ 100 ไมโครกรัม และวัคซีนไฟเซอร์ใช้ปริมาณ 30 ไมโครกรัม)

นับเป็นการศึกษาวิจัยในกลุ่มคนไทยหรือคนเอเชียเพื่อหาปริมาณวัคซีนที่เหมาะต่อการฉีด 1 โดส ว่าควรใช้ปริมาณเท่าใดจึงจะปลอดภัยและกระตุ้นภูมิได้สูงสุดหลังจากนั้นจะเข้าสู่การทดสอบทางคลินิก ระยะที่ 2 จำนวน 150-300 คน โดยน่าจะเริ่มต้นฉีดได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม