การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19

การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

 1. ปรับความเข้าใจว่าเด็กไม่จำเป็นต้องมีสมาธิตลอดเวลา และไม่กดดันเด็กมากเกินไป
 2. ประสานกับสถานศึกษาหรือครูประจำชั้นถึงรูปแบบการเรียนการสอน เช่น ตารางเรียน การบ้าน หรืองานที่เด็กได้รับมอบหมาย
 3. จัดตารางกิจวัตรประจำวันในวันที่เรียนและวันที่ไม่เรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอเพื่อฝึกเด็กให้รู้จักหน้าที่
 4. จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กมีสมาธิ และเตรียมอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งาน
 5. กำกับดูแลบุตรหลานขณะเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กวัยอนุบาล และประถมศึกษาตอนต้น
 6. หากิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ และส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในครอบครัวเพื่อผ่อนคลายหลังจากเรียนเสร็จ
 7. หาโอกาสพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับความรู้สึก และปัญหาของการเรียนออนไลน์ รวมถึงควรชื่นชมเมื่อเด็กตั้งใจเรียนออนไลน์และทำงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จ

คำแนะนำสำหรับนักเรียน

 1. ทำธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนเริ่มเรียน
 2. เตรียมพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน เช่น ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์การเรียน
 3. มีสมาธิจดจ่อระหว่างเรียนออนไลน์ ไม่ลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็น เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเนื้อหาควรถามคุณครู เพื่อน หรือปรึกษาผู้ปกครอง
 4. หากหยุดพักระหว่างเรียนออนไลน์ ควรเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อช่วยลดความอ่อนล้าจากการเรียนและการใช้สายตามากเกินไป
 5. แบ่งเวลาเรียนและทำกิจกรรมทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ให้เหมาะสม
 6. ควรนอนหลับให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ความจำ และสมาธิจดจ่อที่ดีขึ้นระหว่างเรียน

ที่มา : ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564