การป้องกันการติดโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล(Universal Prevention)

การป้องกันการติดโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล(Universal Prevention)

ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ใกล้ชิดในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน หรือในชุมชน โดยมีข้อมูลยืนยันว่าผู้ติดเชื้อแบบแฝงหรือแบบไม่แสดงอาการมีจำนวนมากกว่าประมาณ 5-6 เท่าของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แม้ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดโอกาสในการเสียชีวิตลง แต่ยังสามารถติดโรคโควิด-19 ได้ แนะนำให้ป้องกันการติดโรคโควิด-19 แบบครอบจักรวาล ดังนี้

  1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  2. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่
  3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่หนาเพียงพอ
  4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำหลังจากไอหรือจาม หรือหลังจากสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
  5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
  6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปีและผู้มีโรคเรื้อรัง ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น โดยให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด
  7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด และไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
  8. เลือกรับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว
  9. งดเดินทางไปเยี่ยมญาติ หากมีความจำเป็น ควรเว้นระยะห่าง อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท และสวมหน้ากากตลอดเวลา
  10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย Antigen test kit หรือไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

ที่มา
รศ. นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำรธ มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564