การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน

ในขณะนี้ยังไม่แนะนำให้ดีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกันเนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัด

ปัจจุบันกำลังจะมีการศึกษาการให้วัคนป้องกันโรคโควิด-19 สองชนิดที่ต่างกัน ซึ่งจะใช้ในกรณี ที่ดีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเกิดอาการแพ้วัคซีน ทำให้เข็มที่สองจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีน เช่น ให้วัคซีน Sinovac เข็มแรก ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง ทั้งนี้การศึกษาจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยหรืออาการข้างเคียง และเป็นแนวทางในการที่จะใช้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 3 โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนชนิดเดียวกัน

คำแนะนำจากแพทย์

ประชาชนทั่วไปควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 ชนิดเดียวกัน ยกเว้นกรณีเกิดการแพ้วัคซีนเข็มแรก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนชนิดวัคซีนในเข็มที่สอง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ