แผนที่ภายใน รพ.


101
อาคาร ภปร
102
อาคาร จักรพงษ์
103
อาคาร ศาลาทินทัต
104
อาคาร รปภ.
105
อาคาร วชิรุณหิศ
106
อาคาร หลิ่มซีลั่น
107
อาคาร วชิราวุธ
108
อาคาร สก
109
อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์
110
อาคาร อำนวยการ
111
อาคาร ผ่าตัด (เก่า)
112
อาคาร จงกลนี วัฒนวงศ์
113
อาคาร อาทร
114
อาคาร ปัญจมราชินี
115
อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช
116
อาคาร เอลิสะเบธ จักรพงษ์
117
อาคาร คัคณางค์
118
อาคาร นวมินทราชินี
119
อาคาร ผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น
120
อาคาร วชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร
121
อาคาร ส.ธ.
122
อาคาร สิรินธร
123
อาคาร เหลืองอมรเลิศ
124
อาคาร อับดุลราฮิม
125
อาคาร นราธิปพงศ์ประพันธุ์-สุพิณ
126
อาคาร อภันตรีปชา
127
สวัสดิ์-ล้อม โอสถานุเคราะห์
128
อาคาร เทียม-สายพิณ โชควัฒนา
129
อาคารมูลนิธิเตชะไพบูลย์
130
อาคาร เวชภัณฑ์
131
อาคาร มงกุฎ-เพชรรัตน์
132
อาคาร จุฬาภรณ์
133
อาคาร จุมภฏพงษ์บริพัตร
134
อาคาร ธนาคารกรุงเทพ
135
อาคาร พันธุ์ทิพย์
136
อาคาร โปษยานนท์
137
อาคาร จุลจักรพงษ์
138
อาคาร เจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์
139
อาคาร เวชศาสตร์ฟื้นฟู
201
อาคาร อปร.
202
อาคาร เวชศาสตร์ป้องกัน
203
อาคาร หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
204
อาคาร อานันทมหิดล
205
อาคาร แพทยพัฒน์
206
อาคาร พยาธิวิทยา
207
อาคาร คณาจารย์
208
อาคาร นิติเวชศาสตร์
301
อาคาร อุปการเวชชกิจ
302
อาคาร ไทยพาณิชย์
303
อาคาร จอดรถ 1
304
อาคาร จอดรถ 2
305
อาคาร จอดรถ 3
306
อาคาร สถานีไฟฟ้า
307
อาคาร โรงพักขยะ
308
อาคาร โรงพักขยะ
309
อาคาร โรงพักขยะ
310
อาคาร สิ่งแวดล้อม
311
อาคาร ระเบียบ-คุณะเกษม
401
อาคาร นิสิตแพทย์ชาย
402
อาคาร นิสิตแพทย์
403
อาคาร นิสิตแพทย์ใหม่
404
อาคาร นวไชยันต์
405
อาคาร กุลพิพัฒน์
406
อาคาร พยาบารสถิต
407
อาคาร ยานยนต์
408
อาคาร สิริภาจุฑาภรณ์
409
อาคาร แพทย์หญิง
410
อาคาร นิสิตแพทย์ชาย
411
อาคาร นิสิตแพทย์ชาย
412
อาคาร นิสิตแพทย์ชาย
501
อาคาร บริพัตร
502
อาคาร นิลุบล กุลแพทย์
503
อาคาร สุทธาทิพย์
504
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
505
อาคาร พระบรมคุณ
506
อาคาร วชิราลงกรณ์
507
อาคาร เลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ
508
อาคาร สูบจ่ายน้ำประปา
509
อาคาร การประปา
510
อาคาร วิจัยโรคเอดส์
511
อาคาร บรรเทาทุกข์
512
อาคาร รปภ.
513
คนสวน
514
โรงรถ หอพัก
515
อาสากาชาด
516
อาคาร ราชูปถัมถ์
517
อาคาร ศักรินทร์ภักดี
518
อาคาร หอพัก
519
อาคาร อำนวยธรรม