โปสเตอร์ความรู้สู้โควิด-19

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคระบาดและสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเชื่อถือได้ จึงได้จัดทำสื่อโปสเตอร์ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้สื่อโปสเตอร์นี้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมไทย