๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี